Polityka prywatności

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), zobligowani jesteśmy przekazać następujące informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELINO

Działając na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, CELINO SP. Z O.O. SP.K. informuje, że:

 

 1. Administrator danych:

  Administratorem danych osobowych jest CELINO SP.  Z O.O. SP.K. z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 4/86, 30-337 Kraków.

 2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

  KANDYDACI DO PRACY:

  Dane osobowe są przetwarzane:

  • w celu zawarcia umowy o pracę lub na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy o pracę na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • na podstawie zgody kandydata do pracy na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może obejmować także przetwarzanie danych

  osobowych na potrzeby następnych procesów rekrutacyjnych.

  Zakres przetwarzanych danych ogranicza się do informacji, których obowiązek podania wynika z przepisów prawa pracy, niezbędnych do zawarcia umowy (imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), a także podanych dobrowolnie przez kandydata do pracy (np. wizerunek- zdjęcie, inne dane kontaktowe,).

  Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do pracy u Administratora.

  W zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

  Dane osobowe są przetwarzane w trakcie procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu tak długo jak nie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku.

  Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje:

  • na podstawie 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
  • na podstawie 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  • na podstawie 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO;
  • na podstawie 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • na podstawie 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 – 193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, kandydatowi do pracy przysługuje prawo do jej cofnięcia, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.

  Kandydatowi do pracy nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych nie stanowi art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.

   

  GOŚCIE:

  Zakres danych osobowych obejmuje dane niezbędne do identyfikacji, dane zarejestrowane przez monitoring oraz dane pojazdu (dane opcjonalne).

  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zapewnienia poufności informacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

  Podanie danych jest niezbędne – ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości identyfikacji, co za tym idzie wstępu na teren Spółki.

  W związku z tym, konieczne jest okazanie dowodu osobistego w cel u wystawienia przepustki – dowód osobisty nie będzie jednak kserowany, skanowany ani fotografowany.

  Dane osobowe przetwarzane są tak długo jak wymagają tego przepisy prawa dotyczące zapewniania bezpieczeństwa osób i ochrony mienia w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Dane zarejestrowane przez monitoring wizyjny są przechowywane przez okres nieprzekraczający 14 dni.

  Każdej osobie przysługuje:

  • na podstawie 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
  • na podstawie 16 RODO prawo do sprostowania;
  • na podstawie 17 RODO prawo do usunięcia danych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO;
  • na podstawie 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

  W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie art. 21 RODO przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

  Nagrań z monitoringu wizyjnego nie można poprawiać ze względów technicznych oraz nie podlegają prawu do uzyskania kopii, gdy mogłoby to naruszać prawa i wolności innych osób, które mogą znaleźć się na nagraniu.

   

  KLIENCI i KONTRAHENCI:

  Zakres danych osobowych obejmuje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane zawarte w publicznie dostępnych rejestrach i źródłach lub podane przez Klienta/Kontrahenta, w tym dane osób uprawnionych do reprezentacji oraz dane pełnomocników oraz dane osób wskazanych do kontaktu.

  Dane osobowe są przetwarzane, w zależności od podstawy  prawnej  łączącej Strony w celu:

  • zawarcia umowy bądź wykonania jej zapisów na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, w szczególności przygotowania oferty na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • realizacji obowiązku prawnego w zakresie obowiązków podatkowych, rachunkowych na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu własnych towarów, prowadzeniu korespondencji lub udzielaniu odpowiedzi na zapytania zadane przy użyciu danych kontaktowych Administratora oraz na prowadzeniu działań windykacyjnych i rozpatrywania reklamacji w razie takiej konieczności na podst awie    6 ust. 1 lit. f RODO.

   

  W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłączenie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów oraz prowadzeniem ewentualnych działań reklamacyjnych i windykacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takim przypadku dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, zajmowane stanowisko oraz inne dane dostępne w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEIDG) lub podane przez spółkę lub instytucję w celu zawarcia i wykonania umowy.

  Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy lub przedawnienia roszczeń, a także realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i rachunkowych.

  Każdej osobie przysługuje:

  • na podstawie 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
  • na podstawie 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  • na podstawie 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO;
  • na podstawie 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • na podstawie 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie umowy ;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 – 193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów klientowi/kontrahentowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

   

  KONTAKT/KORESPONDENCJA

  Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przy użyciu formularza kontaktowego lub poczty, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przy użyciu formularza kontaktowego lub poczty.

  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny  do przedawnienia roszczeń.

  Każdej osobie przysługuje:

  • na podstawie 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
  • na podstawie 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  • na podstawie 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO;
  • na podstawie 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • na podstawie 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie umowy;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 – 193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów nadawcy lub adresatowi korespondencji przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

  Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 4. Profilowanie:

  Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania.

 5. Odbiorcy danych osobowych:

  Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa.

  W pozostałym zakresie dostęp do danych osobowych mają także przeszkoleni i upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, w tym  także podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia, prawne, doradcze, informatyczne, księgowe, kurierskie lub pocztowe, audytorskie, programistyczne, ubezpieczeniowe.

  W celu skorzystania z przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt listowny na adres siedziby Administratora (30-337) Kraków ul. Mitkowskiego 4/86, tel. 664 941 300, tel. 504 588 808 lub e-mail: biuro@celino.pl.

  Zapewniamy, że Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami.